Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenie

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na stránkach www.arada.sk je spoločnosť BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o., Padlých hrdinov 60, Bratislava - Podunajské Biskupice, PSČ 821 06, IČO: 45930546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 68669/B (ďalej len „Predávajúci“).

2. Objednávka a nákup tovaru

2.1. Prezentácia tovaru na týchto internetových stránkach nemá povahu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je až objednávka konkrétneho produktu riadne vyplnená zákazníkom v sekcii Nákupný košík a odoslaná prevádzkovateľovi stránok. Bezodkladne po doručení tejto objednávky prevádzkovateľovi stránok bude zákazník informovaný e-mailom o tom, že objednávka bola prijatá. Touto správou nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka je v danom momente odovzdaná do systému na rezerváciu skladom dostupného tovaru a objednanie skladom nedostupného tovaru, ďalej na jeho zabalenie a expedíciu. Zákazník bude v dostatočnom predstihu informovaný o expedovaní tovaru do miesta určenia. Kúpna zmluva na objednaný tovar je uzavretá v okamihu jeho prevzatia zákazníkom.

2.2. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy na ním objednaný tovar. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a podobne) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady se nelíšia od základnej sadzby.

3. Kúpa tovaru, ceny a poplatky


3.1. Kúpna zmluva na objednaný tovar je uzavretá v okamihu doručenia e-mailovej správy o vybavení objednávky zákazníkovi a prevzatia zásielky dopravcom, ktorý ju doručí zákazníkovi.


3.2. Všetky uvedené ceny sú zmluvné, aktuálne platné v okamihu odoslania objednávky zákazníkom smerom k prevádzkovateľovi internetového obchodu. Ceny tovaru sú konečné, vrátane DPH a všetkých ďalších prípadných daní a poplatkov. Cena tovaru však neobsahuje cenu za služby spojené s dodaním (ďalej len „cena za dopravu“) a zaplatením zásielky (prípadná suma za platbu na dobierku) obsahujúcej objednaný tovar. Cena za dopravu prípadne platba za dobierku je zákazníkovi vyčíslená pred odoslaním objednávky samostatnou čiastkou podľa zákazníkom zvoleného typu dopravy a spôsobu platby. V prípade, že je objednávka doručovaná vo viacerých zásielkach, je zákazníkova cena za dopravu účtovaná len raz.

3.3. Prevádzkovateľ internetového obchodu neúčtuje zákazníkovi nijaké poplatky v súvislosti s uzavretím zmlúv použitím komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a podobne). Zákazník hradí len také náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ktoré si zjednal so svojím poskytovateľom telekomunikačných služieb. Cena telekomunikačných prostriedkov na diaľku je určená podľa platných tarifov jednotlivých telekomunikačných spoločností (individuálne).
 
3.4. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak zodpovednosť za škody na tovare prechádza na zákazníka prevzatím tovaru.


4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Odoslaním objednávky zákazník udeľuje prevádzkovateľovi výslovný súhlas s tým, že mu bude vystavená faktúra zaslaná len v elektronickej podobe. Zaslanie prebehne do 24 hodín po vyexpedovaní objednávky.

4.2. Spôsob platby a dopravy si zákazník volí sám pri vypĺňaní objednávky, kde vždy vidí aj informáciu o poplatku za službu dopravy či za spôsob platby. Prevádzkovateľ internetového obchodu účtuje poplatky (nad rámec cien za objednaný tovar) len za dopravu, spôsob platby a expedičný poplatok. Poistenie zásielky neúčtujeme, tieto sú už zahrnuté v nákladoch za dopravu.

 
5. Záručné podmienky

Zákazník získava pri kúpe tovaru záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia tovaru a opotrebovaného tovaru.
 
6. Reklamačné podmienky

6.1. Predávajúci prijíma reklamáciu tovaru písomne na e-mailovej adrese obchod@arada.sk.

6.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení. V prípade preberania zvonku poškodenej zásielky, nemusí takúto prijať a je vhodné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov. V prípade prevzatia je nutné s pracovníkom dopravcu spísať protokol o prevzatí zásielky a rozsahu poškodenia, aby bolo možné nevhodnú prepravu a prípadné poškodenie obsahu zásielky reklamovať u prepravcu. Za poškodenie zásielky vzniknuté prepravou nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, ale prepravca a v prípade prevzatia poškodenej zásielky môže takúto zásielku reklamovať len zákazník, a to u prepravcu.

6.3. Nekompletnosť zásielky, poškodenie tovaru alebo iné zjavné vady tovaru, ktoré očividne nevznikli počas prepravy, je zákazník povinný oznámiť najneskôr do 48 hodín po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, poškodenia alebo iných zjavných vád tovaru nemusia byť uznané.

6.4. Kupujúci je po vzájomnej dohode s predávajúcim povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. (reklamácia), Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, a to doporučenou zásielkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou nebude tovar prijatý. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný zaslať i dodací list, na ktorý pripíše dôvod reklamácie tovaru a číslo svojho účtu. Tovar nesmie byť fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou. Tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný.

6.5. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení alebo opraví vady tovaru, prípadne po vzájomnej dohode poskytne predávajúci náhradný tovar ekvivalentnej hodnoty. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.

6.6. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

6.7. Zákazník má právo obrátiť sa na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@arada.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, napr. SOI, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Vyplýva to zo Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podstatné informácie nájde zákazník na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.


7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky. Neskoršie odstúpenie od zmluvy nie je možné. Úkon odstúpenia zákazníka musí byť uskutočnený písomnou formou zaslanou predávajúcemu na e-mailovú adresu obchod@arada.sk, prípadne poštou na adresu prevádzkovateľa. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu tovaru, predávajúceho a zákazníka. Kupujúci je tiež povinný doručiť tovar vyplývajúci z kúpnej zmluvy na adresu prevádzkovateľa, ktorou je BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. (vratka), Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, a to doporučenou zásielkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou, nebude tovar prijatý. Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia, rovnako ani poplatky za spätné doručenie tovaru. Spolu so zasielaným tovarom je kupujúci povinný zaslať i dodací list, na ktorý pripíše dôvod odstúpenia od zmluvy a číslo svojho účtu. Tovar nesmie byť fyzicky poškodený a nesmie niesť viditeľné znaky používania. Tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný. Zodpovednosť a náklady na prepravu nesie kupujúci. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Poučenie o uplatneni práva spotrebitela na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

7.2. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch, ak:
– tovar je mechanicky poškodený,
– knihy majú známky používania, napr. čítania, kopírovania,
– počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, hry a puzzle nie je v pôvodnom balení alebo je tovar rozbalený,
– ak to povaha výrobku neumožňuje, napr. download.

7.3. Kupujúci môže na odstúpenie využiť aj Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľov v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v platnom znení, ako i podľa Podmienok spracovania osobných údajov.

8.2. Aby prevádzkovateľ návštevníkom a zákazníkom www.arada.sk zabezpečil plnohodnotné informácie a pohodlné objednávanie, používa súbory cookie. Na základe týchto súborov nie sú návštevníci a zákazníci identifikovateľní a používaním cookie prevádzkovateľ nezhromažďuje ich osobné údaje. Viac informácií o cookies.

 
9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

9.2 Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi predávajúcim (BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.) a kupujúcim (zákazníkom) a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom všetkých distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil, alebo vymienil inak, ako je tu uvedené alebo písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.

9.3. Tieto obchodné podmienky tvoria záväzný obsah všetkých kúpnych zmlúv uzavretých medzi zákazníkom a spoločnosťou BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.

9.4. Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so všetkými bodmi obchodných podmienok, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje. Bez zaškrtnutia príslušného checkboxu o oboznámení s obchodnými podmienkami nie je možné realizovať objednávku.

Bratislava 2021